top of page

Posiadasz dyplom pielęgniarki lub położnej

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Warunki jakie musisz spełnić:

  1. posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;

  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

  3. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej;

  4. wykazywać nienaganną postawę etyczną;

Gdzie mogę wykonywać zawód pielęgniarki/położnej?

W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

bottom of page