top of page

Lekarz bez specjalizacji

Uzyskaj zgodę na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium RP

Warunki, jakie musisz spełnić:

1) posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

3) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

4) wykazywać nienaganną postawę etyczną.

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty?

W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami 

bottom of page