top of page

Lekarz posiadający tytuł specjalisty ze stażem

Uzyskaj zgodę na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium RP (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty poza UE oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako specjaliści)

Warunki, jakie musisz spełnić:

1) posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

2) posiadać tytuł specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie;

3) posiadać zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą Polsce, który planuje Cię zatrudnić;

4) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3;

5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

6) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

7) wykazywać nienaganną postawę etyczną;

8) posiadać znajomość języka polskiego;

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty?

W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, który zechce Cię zatrudnić

bottom of page